Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Wtta: wat betekent dit voor de uitzendbranche?

Home Wtta: wat betekent dit voor de uitzendbranche?

Wtta: wat betekent dit voor de uitzendbranche?

29/03/2024 | Leestijd: 3 minuten | Bron: NBBU

Deze keer wil ik mede uit mijn functie als bestuurder van de NBBU aandacht vragen voor de Wtta.
Hieronder enige uitleg over deze wet.

De Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (Wtta) is volop in ontwikkeling. De nieuwe wet moet zorgen voor betere regels en handhaving voor het werken met uitzendkrachten, arbeidsmigranten in het bijzonder

Wat is het doel van de wet?
Het wetsvoorstel introduceert een toelatingsstelsel in de Waadi. Dit betekent dat u alleen arbeidskrachten ter beschikking mag stellen als u daartoe bent toegelaten door de minister van SZW. Het stelsel moet de positie van de ter beschikking gestelde arbeidskrachten verbeteren, arbeidsmigranten in het bijzonder, en een gelijk speelveld voor alle in- en uitleners waarborgen.

Wanneer gaat de wet in?
De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2025, de toelatingsplicht geldt dan per 1 januari 2026. Let op: dit houdt in dat organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen zich tijdig dienen te melden bij de minister van SZW. Hiervoor dient u in 2025 al de nodige acties te verrichten. Hoe dit proces precies verloopt is nog niet bekend.

Wat houdt de wet in het kort in?

  • Voortaan mag u alleen nog maar arbeidskrachten in Nederland ter beschikking stellen als u daartoe bent toegelaten door de minister van SZW (het zogenaamde uitleenverbod);
  • Ook buitenlandse uitleners die in Nederland ter beschikking stellen, vallen onder het toelatingsstelsel, evenals in- en doorleners en payrollers;
  • Er gelden een paar uitzonderingen waaronder de mogelijkheden tot ontheffing en collegiale uitleen;
  • Het is voor inleners verboden om arbeidskrachten in te lenen van een uitlener die niet is toegelaten. Er komt een openbaar register van toegelaten uitleners;
  • Overtreding van het uitleen- en inleenverbod wordt door de Arbeidsinspectie bestraft met een bestuurlijke boete. Om dit te handhaven breidt de Arbeidsinspectie de capaciteit uit.
  • Uitleners worden periodiek (waarschijnlijk 2 keer per jaar) gecontroleerd op het normenkader. Dit normenkader is gebaseerd op de SNA-norm en wordt onder andere uitgebreid met het juiste cao-loon zoals de inlener dit heeft doorgegeven en huisvesting;
  • Hoewel de toelating een publiek stelsel betreft (de minister laat toe) zullen private inspectie instellingen de controle op het normenkader uitvoeren zoals nu ook gebruikelijk bij SNA;
  • Gedurende vier jaar dient een waarborgsom van 100.000 euro gestort te worden;
  • Uitgezonderd van de waarborgsom zijn uitleners die op tijdstip van inwerkingtreding van de wet reeds vier jaar arbeidskrachten hebben uitgezonden en een “schone verklaring” van de Belastingdienst kunnen overleggen.

De minister van SZW beslist over de aanvraag van een uitlener. Als blijkt dat de toelating onterecht is verleend of niet meer wordt voldaan aan het normenkader, zal de minister de toelating schorsen of intrekken. Gezien het uitleenverbod betekent dit dat de uitzendactiviteiten bij intrekking gestopt dienen te worden.

Wat hopen we ermee te bereiken:
Uiteindelijk streeft eenieder naar een werkbaar en effectief systeem dat werknemers -arbeidsmigranten in het bijzonder- beter beschermt en zorgt voor een gelijk speelveld voor uitleners. Hopelijk helpt het toelatingsstelsel ook in de strijd tegen malafiditeit, onder andere omdat het een stuk transparanter wordt welke spelers op de markt actief zijn en wat zij doen.

Bron: NBBU