Skip to main content

Privacyverklaring

1. Inleiding
Haldu Groep hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten en werknemers. Haldu Groep heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld. Haldu Groep behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacyverklaring geeft Haldu Groep u inzicht hoe Haldu Groep in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
Haldu Groep is een uitzendorganisatie voor de sectoren Bouw, Automotive en Techniek. Onder Haldu Groep vallen Halkers Groesbeek B.V., Duoflex Bouwondersteuning B.V. en Gromada Groesbeek B.V.. Haldu Groep is gevestigd aan de Hulsbroek 30 te (6562 JH) Groesbeek.

Haldu Groep is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Haldu Groep schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Haldu Groep blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Haldu Groep contractuele afspraken over de omgang met uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw serviceprovider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
Haldu Groep maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen aan de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend, wat uw bezoek eenvoudiger maakt.

5. Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
– Als u Haldu Groep toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
– Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die Haldu groep rust;
– Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Haldu Groep is opgedragen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Haldu Groep of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.

Haldu Groep gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
– Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen;
– U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van producten en diensten van Haldu Groep en van derden;Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem;
– Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten;
– U te benaderen voor commerciële uitingen, nieuwsbrieven en promotieacties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
– Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
– Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
– Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
– Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een preemployment screening;
– Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
– Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
– Kwaliteitsdoeleinden zoals certificeringen;
– Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Haldu Groep kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of een zakelijke relatie bent van Haldu Groep, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat
– NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons heeft gevolgd of gedaan;
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
– Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
– Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Gedetacheerde en tijdelijke werknemer
Indien u voor Haldu Groep of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Haldu Groep onderstaande gegevens verwerken:
– NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
– Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
– Nationaliteit, BSN en identiteitsbewijs (en een kopie hiervan) en een eventuele werkvergunning;
– Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
– Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging hiervan;
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
– Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
– Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
– Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden
Haldu Groep kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Haldu Groep, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Haldu Groep diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?’.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Haldu Groep heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten, kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via info@haldugroep.nl of 024 – 397 7536 dan wel per brief verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt, zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd, stellen we u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van de gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@haldugroep.nl of 024 – 397 7536 dan wel per brief indienen.

Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken, stellen we u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen via info@haldugroep.nl of 024 – 397 7536. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via info@haldugroep.nl of 024 – 397 7536 dan wel per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Functionaris gegevensbescherming
Haldu Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacyregels. De contactgegevens van deze functionaris zijn: info@haldugroep.nl of 024 – 397 7536.

11. Beveiliging
Haldu Groep doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Haldu Groep met hen overeengekomen dat zij die persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn
Haldu Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de
verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Haldu Groep, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@haldugroep.nl of
Haldu Groep
Hulsbroek 30
6562 JH Groesbeek

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Haldu Groep van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze functionaris gegevensbescherming via info@haldugroep.nl of 024 – 397 7536.

15. Wijzigingen
Haldu Groep behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit de privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Haldu Groep en betrokkene.

16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit de privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.