Algemene voorwaarden | Haldu Groep

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle van Haldu Groep afkomstige aanbiedingen, op alle aan Haldu Groep verstrekte opdrachten en op alle met Haldu Groep gesloten overeenkomsten, voor zover betrekking hebbende op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, waaronder mede begrepen werving en selectie, detachering, interim opdrachten en collegiale doorlening.
 2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig voor zover zij door Haldu Groep schriftelijk zijn bevestigd.
 3. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van Haldu Groep en de algemene voorwaarden van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden van Haldu Groep prevaleren.
 4. Alle offertes van Haldu Groep zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

Artikel 2. Selectie en arbeidstijd

 1. De door Haldu Groep ter beschikking te stellen arbeidskracht wordt enerzijds aan de hand van de bij Haldu Groep bekende hoedanigheden en kundigheden van deze arbeidskracht en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan Haldu Groep verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden geselecteerd. Haldu Groep zal zich er voor inspannen aan de opdrachtgever arbeidskrachten ter beschikking te stellen die voldoen aan de functieomschrijving zoals bedoeld in de opdrachtbevestiging.
 2. Indien de door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht naar het oordeel van de opdrachtgever niet geschikt is voor de uitvoering van de  op te dragen werkzaamheden, is de opdrachtgever gedurende twee volledige werkdagen te rekenen vanaf het moment waarop de arbeidskracht aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, gerechtigd de met Haldu Groep gesloten overeenkomst ten aanzien van deze arbeidskracht te beëindigen. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruikt maakt, eindigt de overeenkomst ten aanzien van de betreffende arbeidskracht met onmiddellijke ingang en is de opdrachtgever ten aanzien van deze arbeidskracht generlei kosten aan Haldu Groep verschuldigd.
 3. Verder is de opdrachtgever gerechtigd, indien hij van oordeel is dat de door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht niet geschikt is voor de uitvoering van de op te dragen werkzaamheden, de met Haldu Groep gesloten overeenkomst ten aanzien van deze arbeidskracht aan het einde van de 5e werkdag met onmiddellijke ingang te beëindigen. Indien de opdrachtgever van deze bevoegdheid gebruikt maakt, zullen uitsluitend het door de betreffende arbeidskracht gewerkte aantal uren conform het overeengekomen uurtarief en de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Maakt de opdrachtgever geen gebruik van de bevoegdheden zoals hiervoor in sub 2. en/of sub 3. omschreven, dan zijn beide partijen aan de overeenkomst gebonden gedurende de periode zoals in de opdrachtbevestiging is aangegeven.
 5. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht niet meer respectievelijk minder belopen dan rechtens bij de opdrachtgever is toegestaan.

Artikel 3. Duur en opzegging van een opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

 1. De opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te allen tijde met inachtneming van een opzegtermijn van 1 week worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging (tijdelijk) is uitgesloten. De opzegging dienst alsdan te geschieden tegen de laatste dag van een werkweek. Opzegging dient per e-mail schriftelijk te worden bevestigd.
 3. De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, een bepaald project of voor de duur van de terbeschikkingstelling, zoals bedoeld in artikel 7:691 BW.
 4. De opdracht voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of bij het intreden van de overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis.
 5. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat Haldu Groep de arbeidskracht niet meer aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen, doordat de overeenkomst tussen Haldu Groep en de arbeidskracht is geëindigd. Dit einde treedt echter niet in indien in het hiervoor bedoelde geval Haldu Groep de arbeidskracht door een andere arbeidskracht vervangt, en een dergelijke vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen één maand na datum waarop de oorspronkelijke arbeidskracht niet meer te beschikking kon worden gesteld.
 6. Indien de opdrachtgever in strijd met vorenstaande bepalingen de overeenkomst beëindigt, is Haldu Groep gerechtigd:
  – bij een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan de volledige loon- en overige kosten zoals in de opdrachtbevestiging aangegeven op basis van een 40-urige werkweek gedurende de resterende duur van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
  – bij een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan de volledige loon- en overige kosten zoals in de opdrachtbevestiging aangegeven op basis van een 40-urige werkweek gedurende de resterende duur van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
  een en ander te vermeerderen met alle door Haldu Groep in een dergelijk geval te maken kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand.

Artikel 4. Facturering

 1. Haldu Groep zal de door de arbeidskracht gewerkte uren factureren overeenkomstig een van tevoren overeengekomen tarief, dat is vermeld op de opdrachtbevestiging.
 2. Indien tijdens de duur van een opdracht door overheidsmaatregelen, door wijziging van de toepasselijke CAO dan wel ten gevolge van enige andere omstandigheid waarop Haldu Groep geen invloed kan uitoefenen, de kostprijs van de door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht toeneemt, is Haldu Groep gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief met ingang van het tijdstip van de betreffende toename dienovereenkomstig aan te passen. Indien Haldu Groep tot een dergelijke aanpassing besluit, zal het daarmee samenhangende bedrag met ingang van de datum van de wijziging door de opdrachtgever verschuldigd zijn, en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting of opzegging van de overeenkomst.
 3. Tevens is Haldu Groep gerechtigd het met de opdrachtgever overeengekomen tarief eenmaal per jaar aan te passen overeenkomstig de Consumenten Prijs Indexcijfers (alle huishoudens), zoals deze jaarlijks door het CBS bekend worden gemaakt. Indien Haldu Groep tot een dergelijke aanpassing besluit, zal het daarmee samenhangende bedrag met ingang van de datum van de wijziging door de opdrachtgever verschuldigd zijn en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting of opzegging van de overeenkomst.
 4. De facturen van Haldu Groep worden opgemaakt aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenregistratieformulieren, welke de opdrachtgever binden.
 5. De opdrachtgever zal zorg dragen voor een correcte administratie van de door de ter beschikking gestelde arbeidskrachten gewerkte uren. Te dien einde zal de opdrachtgever wekelijks ten aanzien van iedere arbeidskracht afzonderlijk een urenregistratieformulier opmaken en door de betreffende arbeidskracht voor akkoord laten ondertekenen. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de urenregistratieformulieren juist en volledig zijn ingevuld. De opdrachtgever ondertekent uiterlijk aan het eind van de week dan wel de eerst daarop volgende werkdag de urenregistratieformulieren voor akkoord en stuurt deze onmiddellijk daarna per e-mail aan Haldu Groep.
 6. Overeenkomstig de ingediende urenregistratieformulieren zal Haldu Groep wekelijks de gewerkte uren en de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.
 7. Bij niet-nakoming van de in sub 5. geformuleerde verplichting van de opdrachtgever zal Haldu Groep factureren op basis van de aan haar door de ter beschikking gestelde arbeidskracht verstrekte urenregistratie. Deze urenregistratie is bindend tussen partijen tenzij de opdrachtgever binnen 1 week te rekenen vanaf de factuurdatum aan Haldu Groep aantoont dat de door de ter beschikking gestelde arbeidskracht aan Haldu Groep verstrekte urenregistratie niet correct is.
 8. Bij verschil tussen het bij Haldu Groep ingeleverde urenregistratieformulier en het door de opdrachtgever daarvan behouden afschrift, geldt het bij Haldu Groep ingeleverde urenregistratieformulier als volledig bewijs, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat het opgetreden verschil niet aan hem toe te rekenen is.

Artikel 5. Betaling en gevolgen van wanbetaling

 1. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum middels overboeking op de door Haldu Groep aangegeven bankrekening. Ieder beroep op compensatie is uitgesloten.
 2. Als factuurdatum geldt te allen tijde de laatste dag van de week waarin de door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht de werkzaamheden heeft verricht, ook wanneer de gegevens die de opdrachtgever ten behoeve van de het opstellen van de betreffende factuur aan Haldu Groep dient te verstrekken op een latere datum aan Haldu Groep ter beschikking worden gesteld.
 3. Uitsluitend betaling aan Haldu Groep zelf werkt bevrijdend. Het doen van betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten is verboden en onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schuldvergelijking.
 4. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf dan zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Haldu Groep is alsdan gerechtigd zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de ter beschikking gestelde arbeidskrachten aan de opdrachtgever te onttrekken en alle overige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
 5. Schade die voor de opdrachtgever mocht voortvloeien uit de omstandigheid dat Haldu Groep zicht genoodzaakt ziet gebruikt te maken van haar bevoegdheid zoals hiervoor in sub 4. bedoeld, is volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum is de opdrachtgever over het openstaande bedrag tevens een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 8. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van € 250,- per vordering.

Artikel 6. Aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht

 1. Het is de opdrachtgever verboden een door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht gedurende de periode vanaf de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling tot 6 (zes) maanden na beëindiging daarvan,
  – hetzij rechtstreeks in loondienst te nemen;
  – hetzij binnen zijn eigen bedrijf dan wel daarmee gelieerde ondernemingen te werk stellen door tussenkomst van derden, waaronder begrepen uitzendorganisaties en personeelsbemiddelingsbureaus;
  – hetzij indirect te werk te stellen via nevenvestigingen en/of filialen van het bedrijf van de opdrachtgever, of binnen samenwerkingsverbanden met het bedrijf van de opdrachtgever.
 2. Bij overtreding van het in sub 1. geformuleerde verbod verbeurt de opdrachtgever aan Haldu Groep een dadelijk en ineens opeisbare boete ter grootte van 25% van het laatst gehanteerde bruto jaartarief van de desbetreffende medewerker, welke boete niet voor rechterlijke matiging vatbaar is.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke productieresultaat dat hij middels de ter beschikking gestelde arbeidskracht zal bereiken, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. Na beëindiging van de proefperiode(n) zoals omschreven in artikel 2 sub 2. en/ of 3. van deze voorwaarden wordt de ter beschikking gestelde arbeidskracht geacht aan de door opdrachtgever gestelde eisen te voldoen. Haldu Groep is dan ook niet aansprakelijk indien mocht blijken dat de door haar ter beschikking gestelde arbeidskracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij er zijdens Haldu Groep sprake is van grove opzet of grove schuld.
 2. Haldu Groep is nimmer aansprakelijk voor door de opdrachtgever te lijden schade, veroorzaakt door het feit dat Haldu Groep tijdens de duur van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst niet bij machte is arbeidskrachten conform het overeengekomen aantal en/of conform de overeengekomen hoedanigheid aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen.
 3. Haldu Groep is te allen tijde bevoegd ter beschikking gestelde arbeidskrachten door andere arbeidskrachten te vervangen, met dien verstande dat in zodanig geval ten aanzien van de vervangen arbeidskrachten de in artikel 2 sub 2. en 3. bedoelde proeftijden opnieuw ingaan.
 4. Haldu Groep is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf, tenzij sprake zal zijn van opzet of grove nalatigheid van de betreffende arbeidskracht.
 5. Haldu Groep is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die zijn aangegaan door de arbeidskrachten die door haar aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of die op andere wijze door hun toedoen jegens de opdrachtgever al dan niet met diens toestemming zijn ontstaan.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Haldu Groep te allen tijde tegen aanspraken jegens haar ingesteld, die direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de werkzaamheden die door of namens de opdrachtgever aan de uitgezonden arbeidskrachten zijn opgedragen.
 7. Indien uitvoering van deze overeenkomst door onvoorziene omstandigheden zal worden bemoeilijkt c.q. onmogelijk zal worden gemaakt, zullen partijen in redelijkheid met elkaar overleggen teneinde de inhoud van deze overeenkomst aan die omstandigheden aan te passen.

Artikel 8. Leiding, toezicht, veiligheid en vrijwaring

 1. Het toezicht op en de leiding over het door Haldu Groep ingezette personeel berusten volledig bij de opdrachtgever. Ten aanzien van de uitoefening van het toezicht en de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal de opdrachtgever zich jegens de arbeidskrachten van Haldu Groep gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is. Verder zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de ter beschikking gestelde arbeidskrachten op dezelfde wijze als zijn eigen personeel zullen worden behandeld.
 2. Indien en voor zover noodzakelijk zal de opdrachtgever de ter beschikking gestelde arbeidskrachten bekend maken met de aard van de te verrichten werkzaamheden. De opdrachtgever zal daartoe aan Haldu Groep en ook aan het door Haldu Groep ingezette personeel voor de aanvang van de werkzaamheden informatie verstrekken over de verlangen kwalificaties.
 3. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de opdrachtgever het door Haldu Groep ingezette personeel werk laat verrichten, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van werkzaamheden zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voorkomen dat het door Haldu Groep ingezette personeel bij het verrichten van de werkzaamheden schade lijdt dan wel gevaar loopt. De opdrachtgever zal de ter beschikking gestelde arbeidskrachten voor aanvang van de werkzaamheden, en voor het overige zo dikwijls als noodzakelijk zal zijn, vertrouwd maken met bestaande veiligheidsprocedures en voor eigen rekening betrekken bij veiligheidsinstructies, al of niet periodiek door opdrachtgever georganiseerd. De opdrachtgever garandeert dat bij de uitvoering van alle aan de ter beschikking gestelde arbeidskrachten op te dragen werkzaamheden de op dat moment geldende regels op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden strikt zullen worden nageleefd.
 4. Behoudens schriftelijke toestemming van Haldu Groep is het de opdrachtgever niet toegestaan een ter beschikking gestelde arbeidskracht werkzaamheden te laten verrichten die niet overeenkomen met zijn functieomschrijving, dan wel vaardigheden vereisen waarover de betreffende werknemer niet beschikt.
 5. Indien een door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval wordt vastgelegd op een zodanige wijze dat daaruit kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval of de ziekte het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen zijn genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijk beroepsziekte.
 6. De opdrachtgever zal aan de door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de hiervoor in sub 1. t/m 5. genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht.
 7. De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) vergoeden die de arbeidskracht heeft geleden door beschadiging of teniet gaan van aan heem toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen werkzaamheden gebezigde zaken, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de arbeidskracht. De opdrachtgever zal Haldu Groep tegen alle aanspraken ter zake vrijwaren.
 8. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in sub 1. t/m 7.
 9. De opdrachtgever is jegens Haldu Groep gehouden alle verplichtingen als bedoeld in sub 1. t/m 8. onverkort na te komen. De opdrachtgever vrijwaart Haldu Groep tegen aan spraken die in zake de niet-nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichting jegens haar geldend gemaakt worden.

Artikel 9. Overige verplichtingen

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door Haldu Groep ter beschikking gestelde arbeidskracht op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of onder leiding van deze derde te verrichten van werkzaamheden. Hieronder wordt mede verstaan het ter beschikking stellen aan een rechtspersoon waarmee de opdrachtgever in een groep/concern is verbonden.
 2. De opdrachtgever staat ervoor in dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht per werkweek gedurende 40 uur in staat zal worden gesteld de bedongen werkzaamheden te verrichten.
 3. Haldu Groep staat ervoor in dat de ter beschikking gestelde arbeidskracht overeenkomstig de met Haldu Groep gemaakt afspraken zal worden uitbetaald en dat ten behoeve van deze arbeidskracht loonbelasting en sociale premies zullen worden afgedragen aan de betreffende instanties.

Artikel 10. Algemene schadevergoeding

 1. Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht of uit deze algemene voorwaarden jegens Haldu Groep en/of de arbeidskracht niet nakomt, is de opdrachtgever jegens Haldu Groep gehouden alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die daaruit voor Haldu Groep direct of indirect voortvloeit, te vergoeden zonder dat ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 2. Het bepaalde in sub 1. laat onverlet het recht van Haldu Groep eventuele andere vorderingen, waaronder een vordering tot nakoming, tegen opdrachtgever in te stellen en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene gelding, zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het geval is.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Wijzigingen in de opdrachtbevestiging zijn slechts geldig voor zover deze door Haldu Groep schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Indien tijdens de duur van deze overeenkomst het aantal ter beschikking gestelde werknemers zal worden uitgebreid dan wel zal worden vervangen, zijn de bepalingen van de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden op die werknemers onverkort van toepassing.
 3. Indien één of meer bepalingen van de opdrachtbevestiging of van de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijke aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.
 4. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de Rechtbank dan wel de kantonrechter die volgens de regels van burgerlijk procesrecht bevoegd is van het geschil kennis te nemen.
 5. Op de tussen Haldu Groep en de opdrachtgever bestaande rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing.

ERA Contour

“Dankzij de professionele aanpak van Haldu Groep worden wij echt ontzorgd, ook als het gaat om de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in het kader van social return.”

ERA Contour, Arno Versteeg

Autobedrijf Thoonen

“Wij werken sinds februari 2014 met Haldu Groep en zijn zeer tevreden over deze samenwerking. De communicatie is helder en direct. Regelmatig contact middels persoonlijk bezoek en/of telefoon. De Duitse monteur die sindsdien in onze werkplaats werkt heeft een ...

Autobedrijf Thoonen, Jurgen van Son

PON

“Met enig regelmaat huren wij uitzendkrachten in. Haldu Groep is voor ons altijd heel flexibel en regelt hun dienstverlening richting ons Technical Service Center heel goed.”

PON, Paul Ruitenberg

Niet de vacature gevonden die je zocht?

Vul het “Open sollicitatie” formulier in en vergroot je kans op een baan in de bouw, techniek en automotive.
Op basis van jouw CV kijken wij of we jou kunnen matchen met een van onze vacatures.

Open sollicitatie